MENU

Zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)
je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Zařízení sociální rehabilitace KRUH pomoci, o.p.s. IČO: 28747330, se sídlem Most, ul. Okružní 943,434 01, MOST , zapsaná v obchodním rejstříku na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 319. (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizace.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.


Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zajištění a poskytnutí sociální služby

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa a informace o svéprávnosti. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – sociální dovednosti, komunikace, používání veřejných míst a služeb, sebeuplatnění, zdraví a bezpečnost, volný čas, práce – přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačně k určení osobního profilu rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, číslo občanského průkazu, kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce.

Sdělení doplňujících osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu individuálnímu plánu uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – státní občanství, částka důchodu, jiný příjem, údaje o přiznaných dávkách, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a zdravotní stav, a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností (§ 4, § 36, § 71, § 73 odst. 3 a 4, § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – údaje o kompenzačních pomůckách, o podávaných lécích, zdravotní stav apod

Pro práci s citlivými a osobními údaji platí stejná pravidla – bezpečnost a ochrana práv uživatelů tak, jak to požaduje zákon na ochranu údajů. Citlivé údaje podléhají zvláštnímu režimu ochrany. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje, nezbytně nutné pro poskytování služby (např. neuvádí se diagnóza klienta pouze projevy).

Záznam citlivého údaje v dokumentaci uživatele služby je možný pouze za jeho předchozího písemného souhlasu. Musí být vždy uvedena délka, na kterou uživatel souhlas poskytl a jeho účel. Citlivé údaje jsou zaznamenávány, pokud se tato potřeba vyskytne v procesu individuálního plánování vzhledem k naplňování osobního cíle uživatele služby. Může se jednat např. o cíl uživatele služby: porozumět své situaci a nemoci. Sdělení těchto citlivých údajů subjektem údajů je zde dobrovolné.

Prezentace a propagace Organizace a marketing

Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa, zvukové záznamy a informace z biografie uživatele sociální služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Organizací a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů Organizace jsou: dodavatelé ekonomických a účetnických firem, dodavatel a podpora hardware a software používaných v rámci poskytování sociálních služeb (SOLITEA – dodavatel účetního programu, a cloudové služby, založené na platformě Google Suite)…

Cloudové služby jsou služby využívající tzv. cloud computing, tedy model, v němž jsou servery, úložiště, služby a aplikace, které služba nabízí, dostupné uživateli vzdáleně přes síť či internet a nezatěžují hardware ani software zařízení uživatele.

Organizace informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech subjektům typu: zdravotní pojišťovny, orgány státní moci, ČSSZ, zřizovatel, …


Práva subjektu údajů


V případě jakýchkoliv otázek týkající se zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat.