MENU

Služba Sociální rehabilitace Most

Posláním služby Sociální rehabilitace Most – reg. č. 34925950 (poskytovatel KRUH pomoci, o.p.s.) je podporovat lidi se zdravotním postižením tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života. Služba je poskytována zdarma a to formou ambulantní na adrese: Most, Jaroslava Průchy 1915/24, popř. terénní.


Komu je služba určena?

Lidem se zdravotním postižením či znevýhodněním ve věku 18 – 64 let, kteří mají obtíže v některé z těchto oblastí:

Prostřednictvím poskytování služby uživatel dosáhne některého z těchto cílů podle jeho potřeb:


Základní čínnosti poskytované služby

Poskytujeme tyto základní činnosti dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:


Zásady poskytování služby

Pracovníci KRUH pomoci, o.p.s. – Sociální rehabilitace se při poskytování svých služeb řídí těmito zásadami:


Metody práce s klientem

Individuální práce s uživatelem

Při poskytování služby sociální rehabilitace využíváme jednak metodu zaměřenou na individuální práci s uživatelem, která jej motivuje k aktivnímu přístupu k řešení vlastní nepříznivé situace,např.:

Skupinová setkání

Doplňkově zařazujeme rovněž metodu práce prostřednictvím skupinových setkání, které uživatelům umožňuje společné sdílení jejich situace, přičemž toto sdílení ulehčuje nácvik nových dovedností a je příležitostí pro individuální růst, růst sebeúcty, rozvoj sebedůvěry (mohu pomoci a je nám pomáháno) a dále příležitosti ke změně, kolektiv a síly skupiny navozuje rychlejší změnu než při individuální práci s klientem, např.


Tvůrčí dílna – rozvíjíme dovednosti našich klientů

V tvůrčí dílně se uživatelům služby věnujeme individuálně i skupinově. Při aktivizačních programech dochází k nácvikům pracovních dovedností a návyků, procvičování jemné motoriky, paměti. To vše za pomoci výtvarných technik, jako např. korálkování, malování na sklo a hedvábí, pletení z pedigu aj. – viz galerie zhotovených výrobků.

Další alerie fotografií je možné shlédnout zde.